02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

ชุดธารน้ำใจเพื่อผู้สูงวัยฯ

03/05/2021 - 31/12/2021
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

แม้ความก้าวหน้าด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีทำให้มนุษย์เราอายุยืนขึ้น แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอัตราการป่วยด้วยโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพจะลดลงตามไปด้วย


ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันจำนวนผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ติดบ้าน) และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือที่เรียกว่า “ผู้เปราะบาง”ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหน้าที่ของการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่มักตกหนักที่สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย โดยถือเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย ใช้เวลามาก และก่อให้เกิดความตึงเครียดสูง  เมื่อเกิดภาวะดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยอาจเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย หรือทอดทิ้งได้โดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นและเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนี้และบางรายเป็นผู้ยากจนและไร้ที่พึ่ง


‘กลุ่มผู้เปราะบาง’ หรือประชากรที่ถูกแบ่งแยก ละเลย มักถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมมากที่สุด และในบางรายไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ด้วยหลากหลายเหตุผลหรือแม้แต่การตกหล่นของระบบ ดังนั้นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาจถูกหลงลืมจากสังคมหรือบุคคลรอบข้างจึงถือเป็นกลุ่มผู้เปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและประคับประคองจากสังคมเป็นอันดับต้น ๆ อย่างยิ่ง


สภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรการกุศลด้านมนุษยธรรมได้ตระหนักดีถึงความสำคัญและความเร่งด่วนถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จัดทำ “โครงการเยี่ยมบ้านผู้เปราะบางทุกคน ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ” ขึ้น เพื่อสำรวจลงพิกัดที่อยู่‘กลุ่มผู้เปราะบาง’ ผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” และมอบ “ชุดธารน้ำใจเพื่อผู้สูงวัยติดเตียง” เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่‘กลุ่มผู้เปราะบาง’ที่ยากจนและไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่อง และเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือทั้งยามปกติและยามเกิดภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่สภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าถึง‘กลุ่มผู้เปราะบาง’ได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะกลุ่มที่ยากจน ไร้ที่พึ่งได้อย่างทั่วถึงทุกคน ทุกหมู่บ้าน


สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตกุศลทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง‘กลุ่มผู้เปราะบาง’โดยเฉพาะกลุ่มที่ยากจน ไร้ที่พึ่งทุกคน ทุกหมู่บ้าน จำนวน 600,000 คน ซึ่งความช่วยเหลือนี้จะไม่อาจสำเร็จลุล่วงไปได้หากขาดการสนับสนุน จากท่านผู้มีจิตกุศล มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนอย่างเร่งด่วน และมอบ “ชุดธารน้ำใจเพื่อผู้สูงวัยติดเตียง”กับสภากาชาดไทย

25
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
0 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ